เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p01

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

p02

นายศักรินทร์ ติมินทร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

p03

นายจิระศักดิ์ เชาโคกสูง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

p05

นายอวยพร โพธิ์ทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

p07

นายนรภัทร พันพิมพ์
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

p08

นายนรภัทร พันพิมพ์
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

p09

นายลือชัย เหลาฆ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

p10

นายประยูร บุญญะรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

p11

นายไพทูลย์ บุญญะรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3