เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p01

น.ส.ศิราณี สุทธิประภา
ปลัด อบต.นาสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p01

ตำแหน่งว่าง
รองปลัด อบต.นาสะอาด
 
 

p02

นางปักใจ ลือดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

p03

นายสง่า แสงเทพ
นักจัดการงานทั่วไป

 

p04

สิบโทศิริศักดิ์ นามราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

p05

นายสมพงษ์ ชัยลา
พนักงานขับรถยนต์

p06

น.ส.เตือนใจ ศรีอินทวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

p07

นายนรภัทร พันพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกขยะ)

p05

น.ส.นันทัชพร รัตนมาลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

น.ส.จิตรานุช ฟ้องเสียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p07

นายสาคร คำพิสัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายธงชัย พงษ์พัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายโกวิทย์ ศรีสร้างคอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p07

นายสมพร ธนูชาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายลือชัย เหลาฆ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

p05

นายชัยณรงค์ ลาขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3