เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p01

น.ส.ศิราณี สุทธิประภา
ปลัด อบต.นาสะอาด
โทร.080-7501119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p02

ตำแหน่งว่าง
รองปลัด อบต.นาสะอาด
โทร.-
 

p01

นางปักใจ ลือดี
ผู้อำนวยการการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-2756828

p03

นางเกษร พิสัยพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-9657120

p01

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-1883397

p01

นางปักใจ ลือดี
ผู้อำนวยการการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-2756828

p04

นางวาสนา ยศแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.063-4594965

 

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3