เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p01

น.ส.ศิราณี  สุทธิประภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

p02

น.ส.โสภา นารีจันทร์
ครู คศ.1

p03

นางสิริวิมล มะธผา
ครู คศ.1

p04

นางมลฤดี ราชโยธา
ผู้ดูแลเด็ก

p05

นางประภรณ์ โพธิ์กัน
ผู้ดูแลเด็ก

p06

น.ส.ขนิษฐา อะนุ 
พนักงานจ้างทั่วไป

 

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3