เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p05

นายสุดใจ ลุนจุนละ
ประธานสภา อบต.นาสะอาด
สายด่วน : 087-8600392
 

p05

 นางคำแพง บุญญะรัง
รองประธานสภา อบต.นาสะอาด
สายด่วน : 087-0522199

 

p01 1

น.ส.ศิราณี สุทธิประภา
เลขานุการสภา อบต.นาสะอาด
สายด่วน : 080-7501119

p05

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
สายด่วน : 093-4606423

p05

นางไฉน นาโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
สายด่วน : 062-3616623

p05

นายเจษณุ มะธุผา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สายด่วน : 086-2333323

p05

นายสุดใจ โพนเวียง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สายด่วน : 080-1963043

p05

น.ส.วรัญญา วิสัยหมู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
สายด่วน : 098-3541798

 

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3