เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

 

p05

นายเพนียง คำจันทร์
ประธานสภา อบต.นาสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

p14

นายอนันต์ โฆสิต
รองประธานสภา อบต.นาาสะอาด
 

p01 1

น.ส.ศิราณี  สุทธิประภา
เลขานุการ สภาฯ

p01

นางบาหลัน สิงห์สัตย์
สมาชิกสภา หมู่ 1

p02

นางวิราวรรณ ธานี
สมาชิกสภา หมู่ 1

p04

นายเจริญการ ไตรฆ้อง
สมาชิกสภา หมู่ 2

p13

นายสุพัฒชัย นันทะขัน
สมาชิกสภา หมู่ 2

p07

นายนาวา ศิริรอบ
สมาชิกสภา หมู่ 3

p10

นายศุภาวุฒิ อ่างคำ
สมาชิกสภา หมู่ 3

p11

นายสมปอง ศรีตะ
สมาชิกสภา หมู่ 4

p08

นายบุญมี สวนคาย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

p06

นายกองหนุน ประทุมมา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

p16

นายอำไพ กิตติอาษา
สมาชิกสภา หมู่ 6

p09

นายประยูร สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา หมู่7

p03

นายเข็มชาย นายกซน
สมาชิกสภา หมู่ 8

p12

นายสุดใจ ลุนจุนละ
สมาชิกสภา หมู่ 8
   

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3