เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

งานกองคลัง

                           เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                         องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 น.ส.ศิราณี  สุทธิประภา ปลัด อบต.นาสะอาด   080-7501119
      2 พันจ่าโทสุนทร วีเงิน รองปลัด อบต.นาสะอาด   099-4215794
      3 น.ส.กนกวรรณ ธุนันทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  
      4 นายบัญชา  แสนยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
      5 นางวาสนา ยศแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   
      6 น.ส.ศิราณี  สุทธิประภา ปลัด อบต.นาสะอาด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  080-7501119

                       เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่           ชื่อ    สกุล            ตำแหน่ง    เบอร์ติดต่อ   หมายเหตุ       
    1 นายสันต์ ซาสุด นายก อบต.นาสะอาด 080-7570093           
    2 นายสุภี ศรีสร้างคอม       รอง นายก อบต.นาสะอาด 084-7943811     
    3 นายเอนก น้ำใส รอง นายก อบต.นาสะอาด 065-2652532      
    4 น.ส.อราพร       กิตติอาสา      เลขานุการ นายก อบต.นาสะอาด               080-6953635        

ภาพส่วนล่างเว็บไซต์

intro3