เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

คำสั่งเรื่องแต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการในการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ_ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564