เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

คู่มือประชาชน

คำแนะนำในการติดต่อขออนุญาต,การแจ้งการดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ ช่องทางการให้บริการ,

ขั้นตอน,ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบรายการเอกสาร,หลักฐานประกอบ,อัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ

     คู่มือประชาชน - อบต.นาสะอาด    ดาวน์โหลด
    การแจ้งขุดดิน    ดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดิน    ดาวน์โหลด
    การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ    ดาวน์โหลด
    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    ดาวน์โหลด
    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    ดาวน์โหลด
    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ดาวน์โหลด
    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ    ดาวน์โหลด
    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    ดาวน์โหลด
    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    ดาวน์โหลด
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ดาวน์โหลด
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ    ดาวน์โหลด
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป    ดาวน์โหลด
    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล    ดาวน์โหลด
    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    ดาวน์โหลด
    การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ          พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม    ดาวน์โหลด
    การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง        ส่วนท้องถิ่น    ดาวน์โหลด
    การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้อง        ถิ่นถึงแก่กรรม    ดาวน์โหลด
    การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น    ดาวน์โหลด
    การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    ดาวน์โหลด
    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ดาวน์โหลด
    การรับชำระภาษีป้าย    ดาวน์โหลด
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ      ดาวน์โหลด
    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        ดาวน์โหลด
    การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    ดาวน์โหลด