เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

 

p01

น.ส.กนกวรรณ ธุนันทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

p03

น.ส.นันทกานต์ อุทะมาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

p02

น.ส.กนกวรรณ ธุนันทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

oo

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

p05

น.ส.รุจิฬาณี อุปชาใต้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

p06

น.ส.วิไลวรรณ โพธิ์พรม
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

p07

น.ส.ภัทธิยา สร้องโสม
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

p08

น.ส.นิศากร กิตติอาสา
เจ้าหน้าที่/จ้างเหมาบริการ

p10

นายสมพงษ์ ก่องขันธ์ 
เจ้าหน้าที่/จ้างเหมาบริการ