เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

 

p01

น.ส.ศิราณี สุทธิประภา
ปลัด อบต.นาสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p02

พันจ่าโทสุนทร วีเงิน
รองปลัด อบต.นาสะอาด
 

p03

น.ส.กนกวรรณ ธุนันทา 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

p01

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

p04

นางวาสนา ยศแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

p01

.ส.ศิราณี สุทธิประภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม