เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

งานกองคลัง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำประกาศกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  กำหนดขั้นตอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีขั้นตอนดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.jpg


1. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
– อปท.แต่งตั้งพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดเวลาสำรวจ ก่อนการสำรวจไม่น้อยกว่า 15 วัน
– อปท.สำรวจประเภท จำนวน ขนาด และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
– อปท.จัดทำบัญชี รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
– อปท.ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูลตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบก่อนประเมินภาษี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

2. การประเมินภาษี
– อปท.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ
– อปท.ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (รายการ ราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อัตราภาษี/จำนวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี

3. การชำระภาษี
ถ้าผู้เสียภาษี เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บ สามารถชำระภาษีภายใน เม.ย. (ปี 2563 ขยายเวลาถึง ส.ค. 2563) แต่ถ้าชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือค้างชำระ จะต้องจ่ายทั้งค่าภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มด้วย

กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บของ อปท. สามารถยื่นคำร้องคัดค้าน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ยื่นคำร้องคัดค้านภายใน 30 วัน ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องภายใน 60 วัน ถ้าเห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า รับเงินคืนภายใน 1 ปี แต่ถ้ายังไม่เห็นชอบตามคำร้องคัดค้าน สามารถทำตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

2. ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัดวินิจฉัยภายใน 60 วัน และถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี แต่ถ้ายังไม่เห็นชอบคำร้องคัดค้านอีก ก็สามารถทำตามขั้นตอนที่ 3

3. ยื่นฟ้องศาลภายใน 30 วัน ที่ศาลภาษีอากรกลาง

ทั้งนี้สามารถชำระภาษีที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งทางไปรษณีย์ ผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นตามที่ มหาดไทยประกาศกำหนด

ประชาชาติธุรกิจ

ติดตามอัพเดทข่าวสารในวงการอสังหาฯ ทั้งหมดได้ที่
https://www.bkkcitismart.com/ข่าว

#news #BC #BangkokCitiSmart